6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago

03.03.2022

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago

 

      R E P U B L I K A   H R V A T S K A

I S T A R S K A   Ž U P A N I J A

    GRAD  UMAG-UMAGO

        GRADSKO VIJEĆE

                     --------

      R E P U B B L I C A   D I   C R O A Z I A

    R E G I O N E  I S T R I A N A

       CITTÀ  DI  UMAG-UMAGO

       CONSIGLIO MUNICIPALE

             

KLASA: 024-02/22-01/01

URBROJ: 2163-9-01/01-22-1 Umag, 28. veljače 2022.  

 

 

      Na temelju članka 80. i 81. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago sazivam

 

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago

 

     Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago, u Umagu, G. Garibaldi 6.

 

u ponedjeljak, 07. ožujka 2022. u 17,00 sati

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Aktualni sat 
  2. Verifikacija Zapisnika prethodno održane sjednice Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago
  3. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Umaga-Umago za 2022. godinu
  4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli
  5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u Gradskome vijeću Grada Umaga-Umago za 2022. godinu
  6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o nepostojanju interesa Grada Umaga-Umago za korištenjem prava prvokupa za kupnju nekretnine označene kao k.č.br. 6533 k.o. Umag
  7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o nepostojanju interesa Grada Umaga-Umago za korištenjem prava prvokupa za kupnju nekretnina označenih kao k.č.br. 110/1, 110/2 i 110/3, sve k.o. Savudrija
  8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga-Umago na području poduzetničkoindustrijske zone Ungarija
  9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga-Umago
  10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga-Umago

 

       11.Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja uslužno servisne zone Volparija

       12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Umag-Umago                 za            2021. godinu

       13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Umaga-Umago u 2021. godini

       14 Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Umaga-Umago za 2022. godinu

       15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u dječje igralište „Lovrečica“

       16.Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o javnim priznanjima Grada Umaga-Umago u 2022. godini

       17.Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, privremenog korištenja i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu

      18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago

      19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago

       20, a) Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada UmagaUmago, KLASA: 945-01/20-01/85, URBROJ: 2105/05-01/01-21-19 od 19. srpnja 2021. 

             b) Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada UmagaUmago

         21. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Umaga-Umago za drugo polugodište 2021. godine

 

 

Slijedom odredbi Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere te preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, donesene od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 30. kolovoza 2021. godine novinari i zainteresirana javnost će tijek sjednice moći pratiti putem direktnog prijenosa na Facebook stranici Grada Umaga - Città di Umago. 

 

Pozivam vijećnike da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju na tel. 635-605 ili 702-953.  

                                     

                                                                         

                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                       Ivan Belušić, v.r.