Buje: Besplatna radionica “Djeca i arhitektura” i predavanje “Reality Painting”

13.09.2020

Buje: Besplatna radionica “Djeca i arhitektura” i predavanje “Reality Painting”

 

Obavijest/Avviso

11.09.2020., 18h u atriju Pučkog otvorenog učilišta / nell’atrio dell’Università popolare aperta di Buie


U sklopu projekta Mi plus, u atriju Pučkog otvorenog učilišta u Bujama bit će održana u petak, 11. rujna, dva besplatna programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. S početkom u 18 sati Sekcija Djeca i arhitektura Društva arhitekata Istre (DiA DAI-SAI) održat će kreativnu radionicu Djeca i arhitektura za djecu u dobi od 6 do 12 godina na kojoj će polaznici uz pomoć voditeljica izrađivati urbani krajolik i siluetu svoga grada, odnosno oblikovat će skupinu građevina specifičnih za mjesto i izraditi stvarni prostor s prepoznatljivim obilježjima. Gradovi iscrtavaju siluetu kao što čovjek na suncu baca sjenu. Ona govori o njima i određuje ih, po njoj ih pamtimo i prepoznajemo. Djeca će tako primijeniti i produbiti znanje o mjestu u kojemu žive te će se uz kreativnost poticati i njihova moć zapažanja. Realizirani radovi bit će predstavljeni nakon radionice putem projekcije koja će otkriti slike koje do tad možda nisu bile zamijećene.
Na predavanjima pod nazivom Reality Painting koje će voditi udruga Sonitus iz Pule polaznici će pripremati koncept, zajednički razraditi aktivnost i realizirati crteže za fasade četiri odabrana javna objekta koji imaju potencijal da postanu budući produkcijski centar za nove medije. Nakon toga će izraditi koncept i motive za naknadnu participativnu prezentaciju, koja će ovisno o epidemiološkim mjerama biti održana uživo ili online. Naime, realizirani crteži bit će digitalizirani i predstavljeni putem 3D mappinga na odabranim javnim objektima u Pazinu, Balama, Buzetu i Bujama u cilju da se nova fasada realizira u budućnosti. Predavanjima u organizaciji udruge Sonitus iz Pule želi se uključiti djecu u kreativno promišljanje o potencijalima prenamjene napuštenih prostora te u proces donošenja odluka i organizaciju događaja.

S obzirom da je broj mjesta na radionici i predavanjima ograničen, molimo zainteresirane da nam prethodno najave dolazak na broj mobitela 0915057760 ili mail kreativne.fabrike@gmail.com.

***

Nell'ambito del progetto Mi plus, venerdì 11 settembre, nell’atrio dell’Università popolare di Buie, si terranno due programmi gratuiti per bambini di età prescolare ed elementare. A partire dalle 18:00, la Sezione Bambini e Architettura della Società degli Architetti dell'Istria (DiA DAI-SAI) svolgerà un laboratorio creativo dal titolo “Bambini e architettura” per bambini dai 6 ai 12 anni, in cui i bambini, con l’aiuto di un responsabile, dove creeranno un paesaggio urbano e la silhouette della loro città, ovvero formeranno un agglomerato di edifici, specifici della loro città, creando uno spazio reale con caratteristiche riconoscibili.

I bambini applicheranno così e approfondiranno la loro conoscenza del luogo in cui vivono e, oltre alla creatività, verrà sviluppato il loro potere di osservazione. I lavori realizzati verranno presentati attraverso una proiezione la quale svelerà immagini che forse non erano state notate prima.
Durante la conferenza dal titolo “Reality Painting” che verrà condotta dall’Associazione Sonitus di Pola, i partecipanti prepareranno un concept, svilupperanno congiuntamente l'attività e realizzeranno i disegni per le facciate di quattro edifici pubblici selezionati che hanno il potenziale per diventare un futuro centro di produzione di nuovi media. Successivamente, svilupperanno un concetto e le motivazioni per una successiva presentazione partecipativa, che si terrà dal vivo o online, a seconda delle misure epidemiologiche. Ovvero, i disegni realizzati saranno digitalizzati e presentati attraverso la mappatura 3D su edifici pubblici selezionati a Pisino, Valle, Pinguente e Buie, con lo scopo di realizzarla in futuro per realizzare la nuova facciata in futuro. Le lezioni organizzate dall'associazione Sonitus di Pola vogliono coinvolgere i bambini a sviluppare un pensiero creativo, sulle potenzialità di riconversione degli spazi abbandonati e nel processo decisionale e organizzativo degli eventi.


Il numero dei posti ai laboratori è limitato, vi chiediamo gentilmente di riservare il proprio posto tramite il numero telefonico: 0915057760 o all'indirizzo e-mail: kreativne.fabrike@gmail.com.

Izvor: POU Buje