Gradsko vijeće Novigrada je izglasalo nove mjere pomoći

25.05.2020

Gradsko vijeće Novigrada je izglasalo nove mjere pomoći Nakon prvih mjera pomoći gospodarstvenicima i građanima najviše pogođenima korona virusom Gradsko vijeće Novigrada je izglasalo na 27. sjednici nove mjere pomoći.

Izglasan novi paket socijalnih i gospodarskih mjera

Novigrad - Još jedna sjednica Gradskog vijeća Novigrada održana je u posebnim uvjetima, e-dopisno. Tako je nakon onog u ožujku, usvojen još jedan paket socijalnih i gospodarskih mjera za ublažavanje negativnih efekata izazvanih epidemijom korona virusa gospodarstvenicima.
 
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
Izmijenjena je odluka kojom se regulira naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te način korištenja tako naplaćenih sredstava, a ista predviđa dvije kategorije obveznika. Prva je ona kojima se komunalna naknada obračunava po četvornom metru nekretnine. Za njih je predviđena odgoda plaćanja komunalne naknade za ožujak do 30. lipnja 2020. godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate. Za travanj, pa sve do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, a najduže do 30. lipnja ove godine, ti se korisnici u cijelosti oslobađaju plaćanja komunalne naknade.
 
U drugoj su kategoriji obveznici plaćanja komunalne naknade u iznosu od 1,5 posto godišnjeg prihoda iz prethodne godine (hoteli, apartmanska naselja, kampovi). Naime, tu je odluka predvidjela dvije situacije. Ako visina godišnje komunalne naknade iznosi do 100 tisuća kuna, predviđeno je djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 5 posto od ukupnog iznosa komunalne naknade za 2020. godinu, uz rok plaćanja do 31. kolovoza ove godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate. Prelazili li visina godišnje komunalne naknade iznosi preko 100 tisuća kuna, predviđa se djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 10 posto od ukupnog iznosa komunalne naknade za 2020. godinu, uz rok plaćanja do 31. prosinca ove godine, bez obračunavanja zakonske zatezne kamate.
 
Izglasano je da se  korištenje navedenih mjera odobrava onim poduzetnicima koji podnesu pisani zahtjev Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada-Cittanova do 30. lipnja ove godine, uz uvjet da u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju dugovanja prema Gradu Novigradu–Cittanova niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada (Napolis d.o.o., 6. maj d.o.o. i 6. maj odvodnja d.o.o.), za obveze čije je dospijeće bilo do kraja veljače ove godine.
 
Korak bliži rekonstrukciji kino-dvorane
Nastavljaju se i pripremne radnje oko rekonstrukcije kino-dvorane. Vijećnici su izglasali kreditno zaduženje Grada u iznosu od 14 milijuna za izvođenje radova na budućem multimedijalnom kulturnom i društvenom centru koji je bio u planu u ovogodišnjem proračunu. Kreditna sredstva će se ugovoriti s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d., uz rok otplate na 10 godina, te godišnju fiksnu kamatu stopu od 1,25 posto. Sada još slijedi suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje Grada, a nakon toga gradonačelnik stavlja potpis na kreditno zaduženje i započinju radovi.
Usvojena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2020. godinu u ukupnom iznosu 304,5 tisuća kuna, odnosno 23.423 kune po vijećniku ili vijećnici.
 
Prihvaćeno je Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Novigrada za 2019. godinu. U prihvaćenom Izvješću vidljivo je kako su ukupni prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za 2019. godinu ostvareni u iznosu od 359.350 kuna, a Programom korištenja sredstava – kojeg je Gradsko vijeće usvojilo u prosincu prošle godine – planiran je bio iznos od 348.000 kuna. Ostvareni prihodi utrošeni su za geodetsko katastarsku izmjeru zemljišta, zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije, te Lokalnu akcijsku grupu Sjeverna Istra.
 
Gradonačelniku i zamjenicima umanjena osnovica za 15 posto
Na prijedlog gradonačelnika Antea Milosa usvojena je odluka kojom se osnovica za obračun plaće gradonačelnika i naknade za obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine umanjuju za 15 posto kako bi se uz već izglasan paket subvencioniranih mjera gospodarstvenicima, solidarizirali s onima koji su najteže pogođeni krizom.

Piše: Sanja Bosnić