Gradsko vijeće Novigrada odlučilo: Prodajom poslovnih prostora uložiti Grad će investirati u izgradnju izložbenog prostora ribarske baštine

26.10.2021

Gradsko vijeće Novigrada odlučilo: Prodajom poslovnih prostora uložiti Grad će investirati u izgradnju izložbenog prostora ribarske baštine


Veći prihodi od rashoda za prvih šest mjeseci proračunske godine

Novigrad -Na 4. sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu. U razdoblju od prvih šest mjeseci od ukupno planiranih 55,75 milijuna kuna proračuna za ovu godinu, realizirani su rashodi od 24,62 milijuna kuna, te prihodi od 27,82 milijuna kuna.

Usvojena je i Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi za 2021. godinu, na temelju zastupljenosti u Gradskom vijeću nakon lokalnih izbora provedenih u svibnju ove godine. Za razdoblje od lipnja do prosinca u tu svrhu osigurat će se 162.306 kuna.

Nova sistematizacija radnih mjesta

Prihvaćena je i nova Odluka o koeficijantima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novigrada-Cittanova. Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Novigrada- Cittanova, kojeg donosi gradonačelnik, sistematizirana su radna mjesta unutar upravnih odjela Grada te je u skladu s tim aktom bilo potrebno donijeti i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novigrada-Cittanova. Novim Pravilnikom formirana je nova unutarnja ustrojstvena jedinica - Odsjek za pravne poslove, a unutar kojeg su sistematizirana četiri radna mjesta. Stoga je za njih bilo potrebno propisati i koeficijente. Odsjek za pravne poslove formiran je kao ustrojstvena jedinica unutar Upravnog odjela za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti. U upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ukida se dosadašnji Odsjek za komunalne poslove i redarstvo odnosno radno mjesto Savjetnika za komunalne poslove i javnu nabavu-voditelj odsjeka za komunalne poslove i redarstvo te se poslovi tog radnog mjesta raspoređuju na radna mjesta u tom upravnom odjelu. U skladu s time mijenjaju se i pojedini nazivi radnih mjesta kao i pripadajući koeficijenti, u skladu s novim preuzetim poslovima. U Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo formira se novo radno mjesto Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo. U svim upravnim odjelima nazivi pojedinih radnih mjesta mijenjaju se sukladno opisu i obujmu poslova i odgovornosti pojedinog radnog mjesta te stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova tog radnog mjesta, te se za njih određuju i novi koeficijenti.

Usvojena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova. U Povjerenstvo su imenovani Sonja Šikanić, Željka Bulić Malinarich i Sania Blaškić. Odluka o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada- Cittanova na snazi je od 2012. godine. Na inicijativu vijećnika pristupa se izmjeni Odluke radi njenog ažuriranja i jasnijeg definiranja kriterija dodjele javnih priznanja te samog opisa javnih priznanja koje dodjeljuje Grad Novigrad-Cittanova. U tu svrhu imenovano je Povjerenstvo koje će, u suradnji s Upravnim odjelom za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, izraditi nacrt nove Odluke i dostaviti ga gradonačelniku. Gradonačelnik će Gradskom vijeću podnijeti prijedlog nove Odluke na usvajanje.

Kreće izbor za ravnatelja CMK

Prihvaćena je Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za raspisivanje i provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova. U Povjerenstvo su imenovani Iva Olujić, Mato Gavrić i Antea Zugan. Povjerenstvo će raspisati javni natječaj, provjeriti ispunjavaju li kandidati uvjete za ravnatelja u skladu sa Zakonom o ustanovama i Statutom Centra te podnijeti izvješće i vrednovanje gradonačelniku. Gradonačelnik će, na temelju podnesenog izvješća i vrednovanja povjerenstva, Gradskom vijeću dostaviti prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja/ice na usvajanje.

Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova. Dosadašnji Statut Gradske knjižnice donesen je 2007. godine, pa ga je bilo potrebno uskladiti s važećim zakonodavstvom – Zakonom o ustanovama i Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te su nomotehnički dorađene odredbe Statuta.

Utvrđen je Popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova koji su predmet kupoprodaje. Na inicijativu gradonačelnika provedena je analiza poslovnih prostora te je sastavljen popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, na način da se na popis uvrstilo poslovne prostore koji zadovoljavaju sljedeći kriteriji: da je preostali dio nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova upisan kao vlasništvo zakupnika predmetnog poslovnog prostora ili članova njegove obitelji. Temeljem provedene analize sastavljen je Popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova koji su predmet kupoprodaje, sukladno članku 30. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova. Prema članku 28. stavku 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada, popis poslovnih prostora, na prijedlog gradonačelnika, utvrđuje Gradsko vijeće. Prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada koji se nalaze u starogradskoj jezgri pristupit će se radi prikupljanja sredstava koja će Grad investirati u vlastiti prostor u starogradskoj jezgri, u skladu s projektom izgradnje izložbenog prostora ribarske baštine. Prema prijavi na natječaj FLAG-a Pina Nobilis, u okviru podmjere 2.2.1. Potpora aktivnosti pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području, ukupna vrijednost investicije iznosi 1.836.678,35 kuna, od čega Grad Novigrad-Cittanova mora osigurati 1.077.728,35 kuna vlastitih sredstava. Taj bi se iznos osigurao upravo od prodaje poslovnih prostora.

Izrada UPU Šaini 2 u za potrebe građana i Grada Novigrada

Prihvaćena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Šaini jug 2. Područje za koje se predlaže izrada Plana se prema PPUG Novigrada-Cittanova nalazi unutar neuređenog dijela građevinskog područja naselja Novigrad-Cittanova pretežito stambene namjene. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju za neuređene dijelove građevinskog područja obavezna je izrada urbanističkog plana uređenja kao uvjet za izdavanje akata za gradnju. Površina obuhvata iznosi oko 4 ha, a riječ je o području koje je rubno na zapadu određeno koridorom državne prometnice DC-75, sjeverna granica ide vanjskim rubom prema ulici Vergal, istočna granica ide uz dio UPU Šaini jug I, dok južna granica ide uz djelomično izgrađen dio ulice Josipa Broza Tita. Radi se o neizgrađenom području. Osnovno polazište za izradu Plana je stručno vrednovanje moguće uporabe centralnog gradskog prostora za budući razvoj i potrebe građana i Grada Novigrada-Cittanova. Obuhvat Plana nalazi se unutar granice Zaštićenog obalnog područja mora (ZOP).

Usvojena je Odluka o povremenom obavljanju poslova prometnog redara Grada Novigrada-Cittanova na području Općine Brtonigla u razdoblju od studenog ove do travnja iduće godine. Na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi dvije ili više jedinica lokalne samouprave, osobito one koje su prostorno povezane, mogu obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga organizirati zajednički. Na temelju dobre prakse Grada Novigrada-Cittanova i uređenja prometa na području grada, Općina Brtonigla-Verteneglio iskazala je interes za suradnjom oko uređenja prometa na svome području. Predloženo je stoga da u razdoblju od šest mjeseci, od studenog 2021. do travnja 2022. godine, prometni redar Grada Novigrada-Cittanova tjedno po četiri sata ureduje na području Općine Brtonigla s ciljem uređenja prometa. Odluka o obavljanju pojedinih poslova koju je usvojilo Gradsko vijeće bit će temelj za sporazum kojim će se propisati financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja, a sklopit će ga gradonačelnik Novigrada i načelnik Brtonigle.

Prihvaćena je Odluka o pokretanju izrade Prostorno-programske osnove za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Kastanija-Pineta (T2, T3) planiranom za urbanu sanaciju. Područje za koje se predlaže izrada ove Prostorno-programske osnove nalazi se unutar Zaštićenog obalnog područja mora (ZOP), a ukupne je površine 38,3 hektara. Površina ugostiteljsko-turističke namjene je 9,6 ha, rekreacijske namjene 17,24 ha, površina sportskog centra Kastanija iznosi 1,55 ha, a površina obalnog dijela je 3,24 ha. Cilj ovog Programa je analizirati područje obuhvata UPU-a i kontaktno područje (u smislu sagledavanja optimalnog povezivanja na postojeće i planirane sadržaje te postojeću i planiranu mrežu prometnica i komunalne infrastrukture). Programom će se analizirati i vlasnički odnosi te predložiti podjela cjelokupne zone na odvojene funkcionalne cjeline, dati prijedlog raspodjele smještajnih kapaciteta, predložiti prateće sadržaje osnovnoj, turističkoj namjeni, a sve s ciljem iznalaženja optimalnog prostornog rješenja.

Izvor: Grad Novigrad