Koje medije financira Grad Umag u 2023. godini?

26.01.2023

Koje medije financira Grad Umag u 2023. godini?

Obavijest

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21, 114/22), članka 74. Statuta Grada Umaga – Umago („Službene novine Grada Umaga“, broj 4/21), Gradonačelnik Grada Umaga-Umago donosi:

ZAKLJUČAK

o odabiru pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

I. Na temelju objavljenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini, KLASA: 402-01/22-04/24; URBROJ: 2163-9-02- 22-1, od 27. prosinca 2022. godine i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini KLASA: 402-01/22-04/24; URBROJ: 2163-9-07/01-23-16, od 20. siječnja 2022. godine utvrđuju se pružatelji medijskih usluga čiji će se programski sadržaji financirati u 2023.g. u sveukupnom iznosu od 38.400,00 eura / 289.324,80 kn , kako slijedi:

 A) Za financiranje nakladnika televizije:

1. TV Nova d.o.o., Pula, Mletačka 12/V, OIB: 67336385733. Programski sadržaji navedenog nakladnika u 2023.g. financirat će se s ukupnim bruto iznosom od 6.000,00 eura / 45.207,00 kn.

B)  Za financiranje nakladnika radija:

1. Radio Star TV d.o.o., Umag, Trgovačka ulica 6, OIB: 64008276150. Programski sadržaji navedenog nakladnika u 2023.g. financirat će se s ukupnim bruto iznosom od 12.000,00 eura / 90.414,00 kn. 2. CIK Dr. Božo Milanović d.o.o., Pazin, Jurja Dobrile 6, 63397242948. Programski sadržaji navedenog nakladnika u 2023.g. financirat će se s ukupnim bruto iznosom od 3.000,00 eura / 22.603,50 kn.  

C) Za financiranje nakladnika elektroničkih publikacija:

1. Plan B j.d.o.o., Pula, Divkovićeva 6, OIB: 52140566242.

Programski sadržaji navedenog nakladnika u 2023.g. financirat će se s ukupnim bruto iznosom od 8.400,00 eura / 63.289,80 kn.

2. Techno media grupa d.o.o., Vodnjan, Istarska ulica 9A, OIB: 55172671114. Programski sadržaji navedenog nakladnika u 2023.g. financirat će se s ukupnim bruto iznosom od 4.800,00 eura / 36.165,60 kn.

3. Media FI d.o.o., Rovinj, Karmelo 4, OIB: 06285889438. Programski sadržaji navedenog nakladnika u 2023.g. financirat će se s ukupnim bruto iznosom od 3.000,00 eura / 22.603,50 kn.

4. Elvis Uravić, vl. obrta za promidžbu i oglašavanje „Kova PR“, Potpićan, Tupljak 22 A, OIB: 28159222353. Programski sadržaji navedenog nakladnika u 2023.g. financirat će se s ukupnim bruto iznosom od 1.200,00 eura / 9.041,40 kn. 1 Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

II. Grad Umag-Umago će s nakladnicima elektroničkih medija iz točke I. ovoga Zaključka sklopiti ugovor kojim će se regulirati prava i obveze ugovornih strana u pogledu financiranja programskih sadržaja u 2023.g. Ako nakladnik elektroničkog medija odbije potpisati ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze ili ga iz neopravdanog razloga ne potpiše u roku 30 dana od dana poziva ili dostave ugovora na potpisivanje, isti gubi pravo na sufinanciranje programskih sadržaja u 2023.g. KLASA: 402-01/22-04/24 URBROJ: 2163-9-02-23-17 Umag-Umago, 24. siječnja 2023.g.

Izvor: Grad Umag