Manje je više – usporedba Umag-Opatija

02.04.2022

Manje je više – usporedba Umag-Opatija

Manje je više – usporedba Umag-Opatija

Sa zanimanjem sam pročitao tekst glavnog urednika našeg portala o visini uskrsnica koje će Grad Opatija dodijeliti svojim umirovljenicima. U Opatiji, umirovljenici sa mirovinom do 2.000 kuna ostvaruju pravo od 700 kuna uskrsnice, od 2.000 do 3.000 kuna ostvaruju pravo na 600 kuna a od 3.000 do 4.000 kuna, iznos od 500 kuna.

Umag i Opatija imaju približno isti broj stanovnika, 12.676 prvi a 12.719 drugi grad, prema popisu stanovništva iz 2021.g.

Stoga smo odlučili napraviti kratku analizu i usporedbu kvantitete i kvalitete proračuna ova dva grada.

                                                          

                  PRORAČUN ZA 2022.                                 Umag                    Opatija              Index

                                                                                  1                            2                      2/1

 

                       UKUPNI PRIHODI                                252.844.000          188.425.685      134,2

Konto                    Naziv                                                    Iznos                        Iznos

    6                Prihodi poslovanja                              155.480.062          156.489.129        100,6

    7                Prihodi od prodaje nef.imov.                  42.339.600            23.436.556          55,4

    8                Primici od zaduživanja                          - 3.826.000           14.500.000           -

    9                Vlastiti izvori                                         58.850.338           - 6.000.000       -

 

    61               Prihodi od poreza                                44.444.944            52.150.000        117,3

    611             Porez i prirez na dohodak                  26.939.944            35.000.000           129,9

    613             Porezi na imovinu                                16.200.000            16.150.000          99,7

    614             Porez na robu i usluge                           1.305.000              1.000.000          76,6

 

     63              Pomoći iz inoz. i od subj.

                        unutar proračuna                                45.606.158           34.223.976         75,0

     64               Prihodi od imovine                                6.673.300            16.092.700        241,2

     65               Prih.od upr. i adm. prist.                    55.442.669            49.594.953           89,5

     66               Prih.od prodaje proizv.i usl.                 2.825.790              3.772.500          133,5

     68               Kazne, upravne mjere i ost.prih.             487.200                 655.000         134,4

 

 

 Zaključak:

 

Umag ima proračun koji se prikazuje, slikovito rečeno, naizgled, dobar i lijep, u svojoj ukupnosti, a kada se analizira struktura i usporedi sa nekim drugim gradom, u ovom slučaju sa Opatijom, mogu se vidjeti svi nedostaci umaškog proračuna. Samo jedna stavka proračuna Grada Umaga a to su ukupni prihodi, viši su od proračuna grada Opatije. Čak 64.418.315 kuna viši planirani ukupni prihodi u odnosu na Opatiju za 2022.To ne znači da će idućih godina biti sličan trend.

Umag ima u suštini problem sa punjenjem proračuna. Mora prodavati  skoro duplo više svoje imovine (80,7% više) od Opatije i trebao bi koristiti velike iznose novca koji nije potrošen u protekloj godini i drugim ranijim godinama. Umag prenosi skoro 59 milijuna kuna neutrošenih sredstava iz 2021. u 2022. a Opatija ima 6 milijuna kuna minusa tih prenesenih vlastitih sredstava jer je u 2019. imala proračunski manjak od 19 milijuna kuna čije se izravnanje provodi u 3 godine nakon toga.

 Bez obzira na višak sredstava iz prethodne godine, tvrdim, Umag ima veći problem sa financijama, jer gradska administracija ne uspijeva realizirati projekte i programe koji se financiraju iz različitih izvora a sadržani su u ukupnom iznosu vlastitih prenesenih sredstava koji zatim, ako se kontinuirano ponavljaju iz godine u godinu, predstavljaju svojevrsno „pumpanje“ proračuna . To podsjeća na „fatamorganu“, vidiš nešto a u stvari, ne predstavlja ono što bi trebalo.

 

Opatija nema prirez na dohodak

 

Ono što već dugo tvrdimo u ovim našim tekstovima kada se razmatra proračun Grada Umaga, u našem gradu, imamo kontinuirani problem punjenja proračuna na kontu 611 Porez i prirez na dohodak. Tu je Umag izrazito slabiji od Opatije, jer u gradu na istarskoj Liburniji, imaju veću zaposlenost i jaču gospodarsku aktivnost a nemaju ni uveden prirez na dohodak. Čak 8.060.056 kuna ili 30% više prihode po osnovi poreza i prireza na dohodak. Posebno je to uočljivo kada se prihodi po osnovi poreza i prireza na dohodak promatraju na dulji rok. U desetogodišnjem razdoblju (2012-2022), Opatija ima rast od 21,8% (2012.-28.727.452 a 2022. planirano 35.000.000) dok Umag ima pad od 4,15% (2012.-28.105.633 a 2022.planirano 26.939.944).

Umag, grad koji se razvija i raste (vjerojatno se to odnosi na rast broja rotora) nema adekvatan proračunski rast prihoda po osnovi poreza i prireza na dohodak.

Grad Umag ima za 2022. g. veću stavku planiranih prihoda po osnovi komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 11.382.182 kune od Opatije. Treba naglasiti da je taj prihod ovisan najvećim dijelom o izgradnji stambenih, turističkih i drugih objekata što govori da se trenutno u Umagu više gradi, više naplaćuje po osnovi konta 63 ali je to povezano i s otvorenim pitanjima intenzivne apartmanizacije i sve probleme negativnog odnosa između stalnih i povremenih stanovnika Umaga koje takva politika donosi.

Grad Umag svoje prihode dobrim dijelom temelji na kontu 63 –pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, 45.606.158 kuna odnosno 29,3% od prihoda poslovanja. Opatija planira ostvariti 34.223.976 kuna odnosno 21,9% od prihoda poslovanja. Konto 63 sadrži različite stavke ali zbog nedostatka prostora nećemo se osvrtati na ove prihode.

 

Transparentnost proračuna

 

Naslušali smo se hvalospjeva u Gradu Umagu o transparentnosti proračuna. Opatija na svojim službenim stranicama ima u poglavlju ispisano, transparentnost. Klikom na tu riječ otvara se stranica koja omogućuje uvid u sve troškove i isplate koje je Grad Opatija imala u bilo kojem danu ili razdoblju, bilo koje vrste i iznosa. U Opatiji nisu trebali čekati Pravilnik resornog ministra koji će detaljno pojasniti kako treba izgledati program za transparentnost proračuna. Na pravilnik nisu čekali ni mnogi drugi gradovi koji već primjenjuju transparentnost proračuna u potpunosti.

Sjetite se odgovora gradonačelnika Bassanesea vijećniku Zlatanu Vareliji na pitanje kada se namjerava staviti u funkciju program koji omogućuje uvid u sve isplate grada Umaga. Gradonačelnik je „podučio“ vijećnika da se nakon donošenja nekog zakona treba sačekati pravilnik koji detaljnije upućuje kako promijeniti zakonske odredbe.

Tko zna, „možda“ Bassanese ne zna da je dovoljno platiti tvrtki Libusoft iz Zagreba određeni iznos-cijenu za program i sve je riješeno. Libusoft dugi niz godina posluje sa Gradom Umagom i oni znaju dobro da nema nikakve programske prepreke za primjenu aplikacije-transparentnost proračuna.

Gospodin Bassanese te svoje tvrdnje kako treba sačekati na donošenje pravilnika može „objesiti mački o rep“. Prije će biti da on nastoji, što duže skrivati istinu, a to su razne isplate koje se nisu smjele vršiti a prezentirane javnosti, mogle bi izazvati revolt kod dijela građana Umaga.

Kažemo dijela građana, jer ima onih koji ne bi reagirali niti da gradonačelnik Bassanese „susjedima objavi rat“.

 

Napisao: Veljko Ivančić