Natječaj za za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije

14.01.2022

Natječaj za za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije

Poziv zinteresiranima

ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost
Assessorato cultura e territorialità

 Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture KLASA:612-01/22-02/01, URBROJ:2163-1-02/1-22-02., Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije- Regione Istriana, dana 10. siječnja 2022. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu

1. Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove,vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) – u daljnjem tekstu: udruge, koje su programski usmjerene na rad u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana, a prvenstveno one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Istarskom kulturnom strategijom – Strategia culturale istriana , da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj).

2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe iz sljedećih prioritetnih područja kulture:
a) glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti
b) književnost i izdavaštvo
c) zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija
d) nematerijalna kulturna baština
e) vizualne umjetnosti
f) nove medijske kulture
g) međunarodna kulturna suradnja.

3. U Proračunu Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu osigurati će se financijska sredstva prvenstveno za projekte/programe udruga koji
- su usklađeni s ciljevima i zadacima Istarske kulturne strategije – Strategia culturale istriana
- se provode u kontinuitetu (nastavak financiranja višegodišnjih projekata/programa koji su uspješno ocijenjeni i odabrani u prethodnoj godini i čije su aktivnosti uspješno izvršene te se prijavljuju za nastavak financiranja u 2022. godini)
- su podržani financijskim sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, sponzorska sredstva, državna sredstva, sredstva jedinica lokalne samouprave, sredstva međunarodnih fondova i drugo) te oni koje Istarska županija - Regione Istriana koordinirano financira s drugim subjektima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave, međunarodni fondovi i drugo)
- su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte/programe u kulturi (sufinanciranje obveznog udjela udruge u financiranju projekta/programa koji je većinski financiran iz programa EU ili drugih međunarodnih organizacija)
- su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije - Regione Istriana
- predstavljaju kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte/programe
- su originalni te potiču razvitak ekološke i duhovne svijesti
- potiču i podupiru svekoliko stvaralaštvo u Istri (istarske autore i suradnike i njihove autorske projekte u kojima pretežito i kontinuirano sudjeluju izvođači iz Istre)
- su edukacijske naravi (izobrazba i usavršavanje)
- podržavaju stvaralaštvo i afirmaciju mladih autora.


4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2022. godinu iznosi 2.229.300,00kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000,00kuna.

5. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju - 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana i Ureda za udruge, a završava 09. veljače 2022. godine.

6. Udruge mogu po ovom Natječaju prijaviti više projekata/programa po svakom prioritetnom području kulture iz točke 2. ovog Natječaja.
Davatelj financijskih sredstava može s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do tri projekta/programa, na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine).
Ista udruga može biti partner na više projekata/programa unutar prioritetnih područja kulture iz točke 2. ovog Natječaja.

7. Prijavu projekata/programa na ovaj Natječaj može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

- upisana je u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar ;
- upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
- svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Natječaju i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
- ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije – Regione Istriana i drugih javnih izvora;
- nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije – Regione Istriana i proračunu jedinice lokalne samouprave;
- protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
- ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
- ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
- ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji – Regione Istriana i drugim institucijama;
- ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa.

8. Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno on-line i u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije http://javne-potrebe.istra-istria.hr/Kultura/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fkultura%2fpages%2fdefault.aspx
9. Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja kod Višeg stručnog suradnika za ekonomske poslove Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana ) , na sljedeću adresu

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST– ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ
52466 Novigrad - Cittanova
Mlinska 4/b - Via del Mulino 4/b

Na prednjoj strani omotnice u kojoj se dostavlja prijava s popratnom dokumentacijom obvezno naznačiti „ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI“.

Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a) preslika ovjerenog Statuta
b) ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
c) ispunjen i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)
d) dokumenti uz proračunski dio prijavnog obrasca na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i slično)
e) potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (u izvorniku)
f) uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21) (u izvorniku)


10. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava ispravka ili dodatne dokumentacije, procjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

11. Istarska županija, kao voditelj obrade osobnih podatka, će s osobnim podacima fizičkih osoba (osobe ovlaštene za zastupanje udruga i drugih neprofitnih organizacija, voditelji projekata, fizičke osobe – partneri i dr.) postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim zakonom Republike Hrvatske temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Istarska županija čuva povjerljivost osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti, a trećim osobama u slučajevima koji su izričito propisani zakonom, uključivši izvršitelje obrade u pojedinim procesima obrade, uz primjenu svih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.

12. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte:kultura@istra-istria.hr

Natječajna dokumentacija:

Obvezna

a) Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije – Regione Istriana („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17. i 19/17.)
b) Upute za prijavitelje
c) Obrasci za prijavu projekta/programa – I. opći podaci o prijavitelju
II. obrazac opisa projekta/programa
III. obrazac proračuna projekta/programa
- za glazbene, glazbeno scenske i filmske djelatnosti
- za književnost i izdavaštvo
- za međunarodnu kulturnu suradnju
- za nove medijske kulture
- za vizualne umjetnosti
- za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju
- za zaštitu nematerijalne kulturne baštine
d) Popis priloga uz prijavu
e) Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa
f) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
g) Obrazac izjave o partnerstvu
h) Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa
i) Obrasci za izvještavanje - a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta/programa
b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta/programa

Dodatna

a) Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana
b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana

KLASA:612-01/21-01/142

URBROJ:2163/1-21/3-22-18
Novigrad-Cittànova,10.01.2022.