Novigrad: Usvojen rekordni proračun u visini od 10,9 milijuna eura za 2023. godinu!

27.12.2022

Novigrad: Usvojen rekordni proračun u visini od 10,9 milijuna eura za 2023. godinu!

Milos: „Istim tempom dalje!“

Novigrad – Gradski vijećnici su na svojoj 14. sjednici, gradskog vijeća, zadnjoj u 2022. godini izglasali prijedlog proračuna za 2023. godinu u rekordnom iznosu od  10,9 milijuna eura, što je gotovo 82,6 milijuna kuna. Riječ je o najvećem budžetu Grada Novigrada u njegovoj novijoj povijesti.

Osvrt Milosa na proračun u 2023.

-Brojne su  investicije planirane u 2023. godini, a tomu pribrajam i one trgovačkih društava 6. maj, Neapolis, Istarski vodovod koje treba integrirati i zajedno u svim slučajevima koordinirati. U proračunu smo svim korisnicima proračunskih sredstva podigli već dobar standard, od kojih izdvajam naše vrtiće i muzej… Njima smo omogućili kvalitetniji rad i realizaciju većeg broja boljih programa, te ujedno omogućili i rad na projektima koji kasnije mogu povući sredstva iz vanjskih izvora, sredstva  koja su za te svrhe namijenjena, jer velika većina sredstva koja će se ulagati tijekom sljedeće godine u Novigrad proizlaze iz vanjskih izvora. Podsjetit ću: izgradnja nove talijanske škole, dječjeg vrtića, uređenje i izgradnja pročistača otpadnih voda, uređenje starogradske jezgre, kanalizacija u Kršinu…  Govorimo o redu veličina novaca između 200 do 250 milijuna kuna, u čemu će Grad vjerojatno uložiti participativnih 40 milijuna kuna, ali to su zajednički projekti i poslovi koji se samo tako mogu realizirati. Za sve to posebnu zahvalu dugujemo našim gospodarstvenicima. Neću davati nikakva posebna obećanja, ali razmatramo i vodimo politiku ovoga grada u budućnosti, da ukoliko nastavimo s dobrim gospodarskim rastom a što će utjecati i na plaće, moći ćemo i neke porezne stavke rasteretiti, što je dobro za svih i što će samo još više potaknuti gospodarski rast. Naravno, sve zacrtano u sljedećoj godini možemo odraditi zajedničkom suradnjom. Pa iako imamo ponekad različita mišljenja u vijeću mislim da se oko dobrih prijedloga možemo uvijek usuglasiti, jer mi smo ljudi koji ipak znamo komunicirati i prihvatiti drugačiji stav, osvrnuo se gradonačelnik Anteo Milos na usvojeni proračun za 2023. zaključivši potom: „Nastavljamo istim tempom dalje“.

Usvojeni svi amandmani

U tom kontekstu prihvaćanja dobrih prijedloga i od strane oporbenjaka ili neistomišljenika Milos je rečeno potvrdio prihvaćenjem njihovih amandmana koji su postali sastavni dio proračuna. Tako su u konačni prijedlog proračuna koji je na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, 14. prosinca, prošao tzv. prvo čitanje, uvrštena i tri amandmana dviju vijećnica. Naime, nakon prvog čitanja prijedloga proračuna pristigla su na naslov gradonačelnika tri amandmana koje je on prihvatio. Dva nezavisne vijećnice Elene Vesnaver Radeljak. Prvi se odnosio na povećanje stavke: Sanacija gradske plaže za 9.291 euro, a isti je iznos umanjen na poziciji: Održavanje vertikalne signalizacije. Istoj je vijećnici usvojen i amandman kojim se povećala stavka Pošumljavanje opožarenih područja za 6.636 eura, dok se taj iznos umanjio na poziciji: Održavanje površina, grabljanje lišća i sakupljanje. Isto tako gradonačelnik je uvrstio u proračun i amandman vijećnice Dijane Lipovac Matić (IDS) i to na način da je otvorena nova proračunska stavka Rekonstrukcija dijela plaže kod nogometnog igrališta, podno OŠ Rivarela u iznosu od 6.636 eura, a za isti je iznos umanjena stavka: Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva.  

Rebalansom smanjen ovogodišnji proračun za 400 tisuća kuna

Glede, proračunskih sredstva vijećnici su usvojili i prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novigrada za 2022. godinu s pripadajućim izmjenama i dopunama programa javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima za 2022. godinu, koje je obrazložio Adriano Petretić v.d. pročelnika UO proračun i gospodarstvo. Zadnjim je Izmjenama i dopunama proračun za 2022. godinu s planiranih 59,2 milijuna kuna umanjen na 58,8 milijuna kuna.

Prvi korak do odluke o gradnji u ljetnim mjesecima

Na sjednici je jednoglasno izglasan i prijedlog Odluke o komunalnom redu, pri čemu je pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Karlović pojasnila da se tu radi o obvezi usklađenja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, gdje su odredbe Zakona zahtijevale donošenje nove, revidirane i detaljnije odluke, jer zadnja je usuglašavana 2010. s propisom. Sada nova odluka definira da predstavnička tijela JLS donose odluku o komunalnom redu kojom se između ostalog propisuje: uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta. Novine u ovoj odluci se odnose na: detaljnije odredbe za provođenja; širu definiciju javnih površina;      širu definiciju urbane opreme (javne sanitarije, tuševi, javne slavine, kante za otpad, klupe….); definira se način donošenje odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova (privremeno, sukladno zakonu, mogu se zabraniti zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine, ovdje se radi o bučnim radovima koji se izvode pri gradnji); uvodi se pojam noćnog mira u trajanju od 24 do sedam sati svakim danom, te se bez posebnih odobrenja od nadležnih tijela ne mogu provoditi nikakve aktivnosti.  Iznosi prekršajnih kazni usklađuju se s iznosima kazni određenih Prekršajnim zakonom izraženim u eurima. Nezavisnog vijećnika Matu Gavrića zanimalo je da li će se moći izvoditi građevinski radovi tijekom ljetnih mjeseci na gradilištima, podsjetivši prisutne da je dosadašnja odluka proglašena protustavnom. Karlović mu je pojasnila da se prema Zakonu o gradnji ubuduće donosi mišljenje JLS za svaku pojedinačnu odluku , tj. da je to tek prvi korak kojim se pokreću izmjene i dopune prostornih planova, planska dokumentacija i nakon toga će se putem javne rasprave i svih nadležnih tijela utanačiti određene definicije o toj mogućnosti gradnje na pojedinim parcelama. Predložena je odluka jednoglasno usvojena.

Iz hotelske namjene (T1) u mješovitu (M)

Usvojena je jednoglasno i Odluka o IV Izmjenama  i dopunama Detaljnog plana uređenja Sv. Anton. Izradi IV IiD Plana pristupit će se radi: preispitivanja i ažuriranja planskih rješenja i postojećih uvjeta uređenja i gradnje za plansku oznaku 18 pri čemu je prijedlog da se ista prenamjeni iz hotelske namjene (T1) u mješovito pretežno poslovnu namjenu (M), i planske oznake 35 i 37 namjene zelene površine u parkiralište itd. Obuhvat IV Ii D Plana istovjetan je obuhvatu važećeg DPU područja Sveti Anton, a predmet ovih IV IiD Plana odnosi se na dio tog obuhvata.

Pročelnik UO za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, Alen Luk predstavio je vijećnicima prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada za 2023. godinu. Planirano je ostvariti prihode u ukupnom iznosu od 69 tisuća eura, a navedena sredstva strogo su namjenska i koristiti će se isključivo prema odredbama zakona: za zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, troškove za provođenja Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a koji se tiču geodetskih  izmjera tog poljoprivrednog zemljišta, financiranje programa  Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sanja Bosnić