Osvrt na 6. sjednicu - šesti nastavak

20.03.2022

Osvrt  na 6. sjednicu - šesti nastavak

Osvrt  na 6. sjednicu - šesti nastavak

U ovom osvrtu posvetiti  ćemo se točkama koje su se bavile komunalnim otpadom, odvozom komunalnog otpada. O tome je govorio direktor komunalnog poduzeća KRO 6 maj gospodin Ivica Vedo. U osnovi obavijestio je vijećnike da je javna usluga odvoza usluga od općeg interesa i uključuje sljedeće usluge: 1. uslugu sakupljana na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge: a. miješanog komunalnog otpada b. biootpada c. reciklabilnog komunalnog otpada i d. glomaznog otpada jednom godišnje te 2. uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu 3. uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi. Korisnik javne usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine. (2) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovoga članka ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju: 1. korisnika kućanstvo ili 2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada). Korisnik usluge je dužan: 1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika 2. omogućiti davatelju usluge (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini 3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada 4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika 5. platiti Davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo 7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad 8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka 9. dostaviti Davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge 10. omogućiti Davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.  

Spremnici su obilježena: Zelenom bojom moraju biti obojani spremnici za komunalni otpad. b. Plavom bojom moraju biti obojani spremnici za papir i karton. c. Žutom bojom moraju biti obojani spremnici za plastičnu i metalnu ambalažu. d. Zelenom bojom moraju biti obojani spremnici za staklenu ambalažu te moraju sadržavati vidljivu oznaku da se putem toga spremnika sakuplja staklena ambalaža. Nova Pravila vrijede od 1. travnja ove godine i nova cijena paušala iznosi 53,oo kune bez PDV-a

Rasprava koja je krenula nakon izlaganja iskristalizirala je nekoliko problema koji su sveprisutni. Iskristalizirali su se nedoumice i to:  Po kojim kriterijima su odabrane veličine spremnika za pojedine obrte, i time ujednačili neke obrte s drugim koji proizvode daleko više otada. Na primjer: Jedan zlatarski obrt  s nekretninom za iznajmljivanje, ili ti postolar s frizerskim salonom ili tome slično. Posebno je vidljivo da je ista cijena odvoza komunalnog otpada  za iznajmljivače s najaktivnijih lokacija s onima koji žive u ruralnim područjima. Svjedoci smo da na ovom polju odvoza otpada nismo mnogo uradili. I dalje je odvajanje otpada pada na leđa savjesnih građana. Osobito se to odnosi na spremnike u više stambenim zgradama. Njihove spremnike koriste mnogi građani iz obiteljskih kućanstava, neopravdano trpaju svoje otpad u njihove spremnike. To isto čine i malene tvrtke koje se nalaze u tim stambenim objektima. Stoga je potrebno riješiti te probleme.

Komentar: Vidljivo je da je ova tema od značaja za građane Grada Umaga. Stoga je čudno da ne upotrijebimo i oštriju riječ da se o ovoj temi nije raspravljalo s građanima Grada. Oni su ti koji plaćaju svoj odvoz otpada. Javno savjetovanja elektroničkim putem svikao nije dalo kvalitetne rezultate, iz razloga  što internetske veze nemaju svi građani, a drugo i internetske veze nisu kvalitetne. Kroz raspravu s građanima trebalo je početi i s edukacijom građana, na kvalitetnom razvrstavanju otpada već na kućnom pragu. Ali zašto to nije učinjeno razlog je što  lokalna samouprava ne funkcionira jednom riječju je ukinuta, zahvaljujući gradskoj vlasti. Na raspravi o ovoj temi što se održavalo u drugim gradovima sačinjeni su kvalitetni programi. Uz to provedene su  i edukacija građana kako kvalitetno razvrstavati otpad te sukladno tome i način  odvoza komunalnog otpada. Jer kamere neće riješiti ovaj neučinkovit odvoz, već samo edukacija građana.

Tiramola