Priopćenje Istarske stanke umirovljenika Podružnice Umag

06.04.2021

Priopćenje Istarske stanke umirovljenika Podružnice Umag

Odbijanje prijedloga ISU

Dana 22. ožujka 2021. godine uredno smo zatražili od Gradskog vijeća Grada Umaga da uvrsti u Dnevni red nadolazeće Sjednice Gradskog vijeća i točku dnevnog reda o Odgodi primjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga. Ista točka nije uvrštena u Dnevni red stoga je sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća vijećnica Sunita Prodan Benolić zatražila nadopunu dnevnog reda. Dogradonačelnik Grada Umaga ( Mauro Jurman) u 3,16 minuta Sjednice odgovara: „ Upoznati smo s inicijativom ISU ali međutim o tome ne možemo raspravljati jer navedeni prijedlog nije dokumentiran, dovoljno obrazložen.
Ovim putem zahvaljujemo se navedenoj vijećnici Suniti Prodan Benolić na trudu da ovaj gorući problem koji tišti svakog građanina Grada kao i mnogobrojne poduzetnike stavi na Dnevni red. Obrazloženje dogradonačelnika, tipičan je birokratski odgovor i vidljivo je da isti Prijedlog Odgode Cjenika nije niti pogledao niti vjerojatno razumio što on prijedlog sadrži. Prijedlog je bio naslovljen i na Gradsko vijeće, a niti predsjednik gradskog vijeća na Prijedlog o odgodi primjena Cjenika nije se niti osvrnuo. Nije nam uopće jasan ovakav odgovor dogradonačelnika. Na kraju ovog priopćenja biti će predstavljen cjelokupan dopis o Odgodi Primjena Cjenika Uopće nam nije jasno obzirom na poduže trajanje pandemije i sve težeg života građana Grada, poduzetnika koji jedva preživljavaju, kada građani i umirovljenici nemaju niti za osnovne životne potrebe darovati namjesto Uskrsnica Cjenik koji u sebi sadrži povećanje cijene odvoza komunalnog otpada od 300 i više %, što smo između ostalog naveli u prijedlogu odgode.
Iz odgovora dogradonačelnika nesporno je, a uz svesrdnu pomoć određenih vijećnika trabanata potpunu socijalnu neosjetljivost prema građanima i poduzetnicima Grada Umaga. Nesporno je i vidljivo svakom iole građaninu koji razmišlja svojskom glavom da je gradskim velmožama, uhljebimo neophodan harač kako bi pokrili sve svoje marifetluke.
Ujedno ćemo zatražiti i od predsjednika Gradskog vijeća i obnašatelja vršitelja gradonačelnika da nam se u pisanom obliku obrati sa svojim obrazloženjima o odbijanju prijedloga točke Dnevnog reda.
Na kraju Vam dostavljamo cjelokupan zahtjev za odgodom Cjenika i na Vama je da razlučite o valjanosti našeg prijedloga.

ISU Podružnica Umag pred. Zlatan Varelija

Sa predsjedništva ISU - Odluka

Na sastanku Predsjedništva Istarske stranaka umirovljenika Podružnica Umag, održanoj dana 20. ožujka 2021. godine donesena je odluka koja se upućuje Gradskom vijeću Grada Umaga i gradonačelnika grada Umaga g. Bassaneseu
ODLUKA

Zahtjeva se od Gradskog vijeća Grada Umaga da svojom odlukom stavi van snage Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Umaga gradske tvrtke Komunalnog poduzeća 6. maj, a koji se primjenjuje od 1. travnja 2021. godine, uslijed (radi)
1. Suprotnosti s odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 29.01.2020. u kojem je donio Rješenje vezano za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17.) u cijelosti te članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 84/19.)
2. Suprotnosti s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Pročišćeni tekst N/N Republike Hrvatske 50/17,84/19. na snazi od 13.09.2019.) čl. 3 stavak 2, članak 19, stavak 3 i 4.
3. Suprotnosti s Odlukom Gradskog vijeća Grada Umaga od 09. prosinca 2019. godine, U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago čl. 2 govori o veličini spremnika i navodi: 80l,120l,240l.360l.660l. 770l,1100l što je u suprotnosti o veličini sretnika koje se navode u Cjeniku….dalje u stavku 5 (čl 2) navodi se da je minimalan volumen spremnika 80.litara.
4. Uslijed nedovoljno pripremljenog cjenika Komunalnog poduzeća 6.maj i neizvršene kvalitetne pripreme uslijed čega će nastati materijalna i financijska šteta na uštrb korisnika
5. Shodno trenutnim okolnostima, izuzetno teške materijalne situacije, što je osobito vidljivo na primanjima umirovljenika, čija je prosječna mirovina na području Grada Umaga iznosi 2.770,oo kuna što je nedovoljno za financijskog servisiranje Cjenika od 1. travnja ove godine.
6. Stavljanje umirovljenika kao korisnika kućanstva, a koja se sastoje od 1 ili 2 člana u diskriminatorski položaj te ujedno ujednačujući kućanstva od jednog člana s kućanstvom od 3 ili više članova na nepovoljni položaj umirovljenika.
Obzirom na izneseno tražimo da Gradsko vijeća Grada Umaga donese: odluku:
Stavlja se Van snage Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Umaga gradske tvrtke Komunalnog poduzeća 6. maj, a koji se primjenjuje od 1. travnja 2021. godine.
OBRAZLOŽENJE
Ad.1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Umaga (u daljnjem tekstu: Cjenik) kojega je davatelj usluge 6. MAJ d.o.o. Umag objavio na svojim mrežnim stranicama s početkom primjene od 01.04.2021. propisuje način prikupljanja otpada i obračuna predanog otpada od strane korisnika na osnovu članka 20. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/2017.i 84/2019.). Međutim Ustavni sud Hrvatske je 29.01.2020. donio Rješenje vezano za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17.) u cijelosti te članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 84/19.) – Rješenje je objavljeno u NN, a dostupno je na: https://sljeme.usud.hr/Usud/Praksaw.nsf/C12570D30061CE54C12584FF0042E6FD/$FILE/U-II-2492-2017%20i%20dr.pdf
„Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti s Ustavom i zakonom osporenih Uredbi iz točke I. izreke ovog rješenja privremeno se obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 84/19.).“…………
Sagledavajući iznesene argumente, kako zasebno tako i skupno, kao cjelinu, Ustavni sud u ovom trenutku ocjenjuje da su ti argumenti dostatni za zaključak da bi primjena Uredbe:84/19, kojom je izmijenjena odnosno dopunjena Uredba:50/17, izazvala štetne posljedice kako za interese građana tako i za razvoj sustava zbrinjavanja otpada, koji je od nepobitne važnosti za ispunjenje ustavne obveze osobite skrbi za zaštitu zdravlja ljudi, prirode i okoliša. Tim više što bi se protekom vremena ne samo povećavao mogući trošak naknade nastale štete odnosno povećao dodatni trošak eventualne promjene takvog načina gospodarenja otpadom već bi zbog njegove potencijalne nesposobnosti za ostvarenje cilja bila nanesena šteta u smislu neispunjavanja ustavne obveze osobite skrbi za ustavnu vrednotu zaštitu okoliša (članak 69. Ustava). ……..
da bi se korisnicima navedene javne usluge propisanim načinom određivanja i izračuna cijene i iznosa obvezne minimalne javne usluge nametnulo dodatno financijsko opterećenje te da se uvjetuje pružanje usluga nametnutom obvezom plaćanja ugovorne kazne bez osiguranja prava na pristup sudu i sudsku zaštitu zajamčenu Ustavom…… citati iz Odluke Ustavnog suda.

Ad.2. U Pročišćenom tekstu /NN 50/17,84/19 na snazi od 13.9.2019. stoji 19, stavak 4 stoji Davatelj javne usluge je dužan objaviti suglasnost na cjenik u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave te obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika 30 dana prije dana primjene cjenika. Danas smo već 16. ožujka a mnogi sugrađani još nisu zaprimili obavijest o novom cjeniku što je u suprotnosti s prethodno navedenim člankom Uredbe. U navedenoj Uredbi u istom 19. članku u alineji 3 piše : Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave je dužno, prije nego je dana suglasnost na prijedlog cjenika odnosno prijedlog izmjene cjenika, provjeriti da je prijedlog cjenika sukladan Zakonu, ovoj Uredbi i Odluci i da su predložene cijene takve da potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad. Ovdje se nameće pitanje : Je li izvršna vlast svjesno izigrava i ne poštuje Odluke Ustavnog suda RH i Uredbe čl. 19/4 (Pročišćeni tekst) Nadalje ne poštujući čl. 3 naveden Uredbe stavak 15. u kojoj je definirano: osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“

Ad. 3. Ako se dobro raščlani novi Cjenik u odjelu Ugovoreni spremnik za MKO stoji :spremnik; 60.l,80.l 120.l, 240.l 360.l ,660.l, 1100.litara, što je u suprotnosti s Odlukom gradskog vijeća Grada Umaga od 09. prosinca 2019. godine, U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago čl. 2 govori o veličini spremnika i navodi: 80l,120l,240l.360l.660l. 770l,1100l što je u suprotnosti o veličini sretnika koje se navode u cjeniku….dalje u alineji 5 (čl 2) navodi se da je minimalan volumen spremnika 80.litara. Zbog čega se odluka Gradskog vijeća ne sprovodi. Ako se željelo mijenjati veličine obujma spremnika to je moglo uraditi samo Gradsko vijeće koje je donijelo Odluku, a ne nikakva Izvršna niti bilo koja druga vlast, a najmanje 6 Maj. Pogledati sjednicu GV Grada Umaga od 9/12/2019/Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17 i 84/19) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga-Umago br. 09/09, 03/13, 9/18 13/18 pročišćeni tekst i 7/19), Gradsko vijeće Grada Umaga-Umago na sjednici održanoj dana 09. prosinca 2019. godine, donosi O D L U KU o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago/

Ad. 4. Nesporno je da je Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Umaga gradske tvrtke Komunalnog poduzeća 6. maj, a koji se primjenjuje od 1. travnja 2021. godine donesen ishitreno ne sagledavajući stvarno stanje oko odvajanja komunalnog otpada. Uranilovkom koju će na svojim plećima nositi građani grada Umaga i mnogobrojna kućanstva dovesti u neravnopravan položaj.

Ad.5. Položaj umirovljeničke populacije na prostoru Umaga izuzetno je težak. Dislokacija prostora, najviših cijene usluga, kao i hrane, dovodi do izuzetno teškog materijalnog stanja žitelja treće životne dobi. Udar cijena na ionako jadan umirovljenički standard dodatno bi otežao život i položaj umirovljenika. Gradimo život za 21 stoljeće a umirovljenici žive u nekim davno prošlim vremenima, štedeći na grijanju, štedeći na odjeći i obući, štedeći na zdravlju jer je i ono za njih danas preskupo, samo će otežati život umirovljeničke populacije.

Dana 22. ožujka 2021. godine

 

Istarska stranka umirovljenika Podružnica Umag predsjednik Zlatan Varelija