Smeće naše svagdašnje, drugi dio

19.03.2021

Smeće naše svagdašnje, drugi dio

Zbog čega se odluka Gradskog vijeća ne sprovodi?

Umag - drugom djelu osvrta o novom cjeniku odvoza komunalnog otpada osvrnuti ćemo se na predradnje, koje su obavljene s posebnim osvrtom na svjesno izbjegavanje kao i nepoštivanje odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske. Ovdje koristim riječ (nepoštivanje koja je eufemizam riječi i kvalifikacije „podrivanje“ )
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Umaga (u daljnjem tekstu: Cjenik) kojega je davatelj usluge 6. MAJ d.o.o. Umag objavio na svojim mrežnim stranicama s početkom primjene od 01.04.2021. propisuje način prikupljanja otpada i obračuna predanog otpada od strane korisnika na osnovu članka 20. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/2017.i 84/2019.). Međutim Ustavni sud Hrvatske je 29.01.2020. donio Rješenje vezano za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17.) u cijelosti te članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 84/19.) – Rješenje je objavljeno u NN, a dostupno je na: https://sljeme.usud.hr/Usud/Praksaw.nsf/C12570D30061CE54C12584FF0042E6FD/$FILE/U-II-2492-2017%20i%20dr.pdf
„Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti s Ustavom i zakonom osporenih Uredbi iz točke I. izreke ovog rješenja privremeno se obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 84/19.).“…………
Sagledavajući iznesene argumente, kako zasebno tako i skupno, kao cjelinu, Ustavni sud u ovom trenutku ocjenjuje da su ti argumenti dostatni za zaključak da bi primjena Uredbe:84/19, kojom je izmijenjena odnosno dopunjena Uredba:50/17, izazvala štetne posljedice kako za interese građana tako i za razvoj sustava zbrinjavanja otpada, koji je od nepobitne važnosti za ispunjenje ustavne obveze osobite skrbi za zaštitu zdravlja ljudi, prirode i okoliša. Tim više što bi se protekom vremena ne samo povećavao mogući trošak naknade nastale štete odnosno povećao dodatni trošak eventualne promjene takvog načina gospodarenja otpadom već bi zbog njegove potencijalne nesposobnosti za ostvarenje cilja bila nanesena šteta u smislu neispunjavanja ustavne obveze osobite skrbi za ustavnu vrednotu zaštitu okoliša (članak 69. Ustava). ……..
da bi se korisnicima navedene javne usluge propisanim načinom određivanja i izračuna cijene i iznosa obvezne minimalne javne usluge nametnulo dodatno financijsko opterećenje te da se uvjetuje pružanje usluga nametnutom obvezom plaćanja ugovorne kazne bez osiguranja prava na pristup sudu i sudsku zaštitu zajamčenu Ustavom…… citati iz Odluke Ustavnog suda.
Sagledajmo cjenik i s drugim odlukama koje su u međuvremenu donesene što na nivou Gradskog vijeća grada Umaga, tako i alineja Uredbe o gospodarenju otpada. U Pročišćenom tekstu /NN 50/17,84/19 na snazi od 13.9.2019. u članku 19, stavak 4 stoji Davatelj javne usluge je dužan objaviti suglasnost na cjenik u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave te obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika 30 dana prije dana primjene cjenika. Danas smo već 16. ožujka a mnogi sugrađani još nisu zaprimili obavijest o novom cjeniku što je u suprotnosti s prethodno navedenim člankom Uredbe. U navedenoj Uredbi u istom 19. članku u alineji 3 piše : Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave je dužno, prije nego je dana suglasnost na prijedlog cjenika odnosno prijedlog izmjene cjenika, provjeriti da je prijedlog cjenika sukladan Zakonu, ovoj Uredbi i Odluci i da su predložene cijene takve da potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad. Ovdje se nameće pitanje : Je li izvršna vlast svjesno izigrava i ne poštuje Odluke Ustavnog suda RH i Uredbe čl. 19/4 (Pročišćeni tekst) Iz Uredbe nije sasvim jasno i TKO odobrava cjenik. Ako tvrtka koja se brine i odvozi komunalni otpad je neovisna od lokalne samouprave smatramo da je dovoljna i Izvršna vlast lokalne samouprave, ali ako je kao što je slučaj u Umagu tvrtka, u vlasništvu Grada Umaga jednom riječju lokalne samouprave -; radi izbjegavanja sukoba interesa cjenike bi bilo svrsishodno da donosi Gradsko vijeće, da se izbjegne sukob interesa (Kadija te tuži kadija ti sudi). Ako se dobro raščlani novi Cjenik u odjelu Ugovoreni spremnik za MKO stoji :spremnik; 60.l,80.l 120.l, 240.l 360.l ,660.l, 1100.litara, što je u suprotnosti s Odlukom gradskog vijeća Grada Umaga od 09. prosinca 2019. godine, U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago čl. 2 govori o veličini spremnika i navodi: 80l,120l,240l.360l.660l. 770l,1100l što je u suprotnosti o veličini spremnika koje se navode u cjeniku….dalje u alineji 5 (čl 2) navodi se da je minimalan volumen spremnika 80.litara. Zbog čega se odluka Gradskog vijeća ne sprovodi. Ako se željelo mijenjati veličine obujma spremnika to je moglo uraditi samo Gradsko vijeće koje je donijelo Odluku, a ne nikakva Izvršna niti bilo koja druga vlast, a najmanje 6 Maj. Pogledati sjednicu GV Grada Umaga od 9/12/2019/Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17 i 84/19) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga-Umago br. 09/09, 03/13, 9/18 13/18 pročišćeni tekst i 7/19), Gradsko vijeće Grada Umaga-Umago na sjednici održanoj dana 09. prosinca 2019. godine, donosi O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago/
Odavno se izvršna vlast (čitaj gradonačelnik) i predsjednik Gradskog vijeća obezvrijedili tekovine demokracije, tekovine na koje se pozivaju i imaju toliko hrabrosti da drugim subjektima sole pamet o demokraciji.
Nakaradna nesposobni uhljebistan i niz uhljeba koji ne znaju ili ne žele čitati zakonske i ostale akte, Uredbe RH, odluke Ustavnog suda nagrizaju društveni poredak i sve tekovine Lijepe naše. To je današnja stvarnost Umaga.
U slijedećem nastavku prikaz cjenika za kućanstva

Piše: Zlatan Varelija