U Umagu pokrenuta peticija protiv naplate do sada besplatnog parkinga

30.06.2022

U Umagu pokrenuta peticija protiv naplate do sada besplatnog parkinga

U Umagu pokrenuta peticija protiv naplate do sada besplatnog parkinga

 

 

Povodom Odluke o organizaciji, upravljanju, načinu naplate i kontroli parkiranja SLGU 10/2022, zaprimili smo priopćenje od strane nezavisnog vijećnika Goran Galović (građanska inicijativa Zeleni Umag)kojeg prenosimo u cijelosti:

 

Slijedom velikog negodovanja od strane stanovništva Grada Umaga, a pogotovo stanara, zaposlenika i poduzetnika na području gradskog središta i starogradske jezgre, dužni smo reagirati i upozoriti na nelogičnosti i štetnosti novog sustava organizacije i naplate parkiranja Grada Umaga. Naime prije nekoliko godina gradska uprava, na čelu sa sadašnjim gradonačelnikom, u medijima (nalazi se u prilogu) se hvalila omogućavanjem besplatnog parkiranja, na parkiralištu na Novoj obali, koje je nastalo nasipavanjem dijela obale, i koje postoji više od trideset godina. Tadašnjom odlukom omogućeno je stanovnicima Grada Umaga besplatno parkiranje uz izradu godišnje vinjete. Po sadašnjem novom sustavu omogućeno je besplatno parkiranje uz vinjetu, ali na parkiralištima po rubnim dijelovima grada, od kojih jedno parkiralište nije uopće asfaltirano. Osim toga, kao "pogodnost" je ponuđena mogućnost godišnje parkirne karte u iznosu od 750 kn, što je za mnoge stanovnike, a pogotovo umirovljenike pozamašni iznos. Kao što smo naveli, parkirališta o kojima je riječ nastala su nasipavanjem obale, a isto predstavljaju pomorsko dobro, točnije na katastarskim česticama 7107/10, 3964/1, 2232 i 2233/1, koje se kao takve i vode. Treba naglasiti da gradsko društvo Komunela d.o.o. Umag, koja se bavi naplatom parkiranja, što je gospodarska djelatnost na pomorskom dobru nije nikada zatražila ni dobila koncesiju za obavljanje iste, iako je po zakonu obvezna to učiniti. Kao zanimljivost navodimo da sestrinsko komunalno društvo 6. maj d.o.o. ima na gore navedenim katastarskim česticama, važeću koncesiju za postavljanje cjevovoda. Dakle, postavlja se pitanje zakonitosti naplate samog parkiranja na tim lokacijama. Još jedna nelogičnost kod navedenih parkirališta, je da rekonstrukcija i prilagodba parkirališta novom zatvorenom sustavu naplate, bez znanja stanovništva i poduzetnika Umaga, započela mjesecima prije nego je sama odluka o novom sustavu naplate donesena, što je još jedan dokaz u nizu o netransparentnosti upravljanja Gradom Umagu i isključivanja javnosti u postupku vođenja grada i upravljanja gradskom imovinom. Prilikom rekonstrukcije parkirališta, kao i kod svih umaških komunalnih zahvata uklonjeno je više stabala, bez da se zasade zamjenska, što stalno upozoravamo od kada smo organizirani kao grupa građana i otkada sudjelujemo u gradskom vijeću. Gradska vlast se stalno hvali i ponavlja da je socijalno osjetljiva, napredna prema poduzetnicima i gospodarstvu, i da kao prioritet ima revitalizaciju staroga grada. 2 od 2 Ali smatramo da sve gore navedene činjenice, kroz naredno razdoblje, imati će negativne posljedice za kvalitetu života i rada stanara i poduzetnika gradskoga središta, kao i ostalih naselja Grada Umaga. Naime novim sustavom naplate parkiranja otežati će se pristup stanovnicima za obavljanje kupovine ili korištenja usluga, banke, FINE, usluga gradskih službi itd., pogotovo onima okolnih gradskih naselja. Kao posljedica svega navedenog doći do smanjenja prihoda poduzetnika gradskog središta, što na kraju može završiti zatvaranjem trgovina i preseljenjem stanovnika ih gradskog središta, što je možda cilj gradonačelnika ?!? O ovakvo bitnoj stvari za građane, trebala bi se prije svega izraditi Studija prometa Grada Umaga sa mogućim rješenjima prometa u mirovanju. Građanima bi se trebala prezentirati studija i moguća rješenja te nakon toga donijeti Odluka o načinu i cijeni parkiranja. Napominjemo da na Gradskom Vijeću Grada Umaga nikada nije prezentirana Odluka o cijeni parkiranja. Stoga kao grupa građana i poduzetnika tražimo od gradske uprave, da se ukine odluka te uvede mogućnost besplatnog parkiranja za stanovnike Grada Umaga na parkiralištima na obali, do izrade prometne studije i nalaženja stručnog rješenja koje će biti prezentirano građanima. Osim toga tražimo ponovno zasađivanje stabala umjesto onih uklonjenih i sadnja stabala na zelenim površinama na samom parkiralištu, radi poboljšanja kvalitete samog parkirališta, pogotovo u ljetnim mjesecima. Iz toga razloga pokrećemo peticiju protiv (nezakonite) naplate parkinga.

 

Tiramola