Zahtjev za upravni nadzor

18.07.2021

Zahtjev za upravni nadzor

UDRUGA „NAŠI LJUDI-GENTE NOSTRA“

M.Bembo 3

52470 U M A G

 

 

                                                                                                                REPUBLIKA HRVATSKA

                                                                                                 

                                                                                                   MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,

                                                                                                   GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

                                                                                                  - Uprava za nadzor,žalbe,razvoj informacijskog

                                                                                                     sustava i digitalizaciju

                                                                                                     Sektor za nadzor,žalbe i zastupanje

                                                                                                     Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i  

                                                                                                      područne(regionalne) samouprave

                                                                                                                         Z A G R E B

 

 

PREDMET: Prigovor na postupanje Grada Umaga

                    u postupku donošenja prostornih planova

                    i izdavanje Građevinske dozvole za

                    izgradnju na k.č.2507 k.o. Umag

                    KLASA:040-02/21-01/109

                    URBROJ: 531-07-01-011/04-21-7

 Poštovani,

primili smo Vaš odgovor vezano za naš prigovor o postupanju Grada Umaga u postupku donošenja prostornih planova i Vaše objašnjenje na naše traženje upravnog nadzora, zbog stavljanja van snage, Detaljnog plana uređenja Centar-Umag i postupka donošenja Urbanističkog plana uređenja Umag.

Vrlo pažljivo,pročitali smo Vaš odgovor i obrazloženje, nakon uvida s Vaše strane, u prostorno plansku dokumentaciju Grada Umaga, kojeg ste obavili.

Naš je zaključak, da je zahtjev za upravni nadzor bio opravdan i da smo upravo zahvaljujući Vašem radu i pregledu dokumentacije, uspjeli saznati, za građane Umaga, važne činjenice, kako je uopće moglo doći do izgradnje benzinske crpke u ulici Joakima Rakovca. Nama građanima,resorni upravni odjel nije omogućio uvid u dokumentaciju i bilo nam uskraćeno temeljno pravo da saznamo istinu.

Vi ste nama objasnili, tko je prema Zakonu o gradnji (članak 115.stavak 1.) stranka u postupku i da to nisu zainteresirani građani već Grad Umag, i to Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje koji se na poziv Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, izjasnio, valjda, da nema ništa protiv izgradnje benzinske crpke.

Administracija samu sebe pita i sebi odgovara da nema ništa protiv te investicije.

Imamo zakone koji daju javnoj administraciji pravo i nadležnost, da odlučuju u ime građana, za njihovo „bolje sutra“ jer su ti isti građani imali pravo da kažu svoje mišljenje tokom javne rasprave o UPU a njima naravno, prilikom javnog izlaganja, nije rečeno da se na lokaciji bivše tipografije u stečaju, može graditi benzinska crpka obzirom da je u kartografskom prikazu bila vidljiva namjena izgradnje M1 i M2 odnosno mješovita stambena izgradnja. Tko bi mogao pomisliti da se pod M1 umjesto pretežitog stambenog objekta krije mogućnost izgradnje isključivo poslovnog objekta poput benzinske crpke ,istovremeno, kada se na svega 200 metara zračne udaljenosti nalaze 2 benzinske, kartografski prikazanima kao K1, poslovna namjena.

Gradonačelnik i njegova administracija skrivali su istinu, to je bio unaprijed smišljeni plan, kako na lokaciji i katastarskoj čestici 2507 k.o. Umag,  na kojoj je prema ranijem DPU bila predviđena namjena M1, pretežito stambena izgradnja, omogućiti izgradnju benzinske crpke kao samostojećeg poslovnog objekta.Zahvaljujući Vama u Ministarstvu, Službi za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dopisu kojeg ste nam uputili,sada je nama sve jasno, shvatili smo suptilnu igru koja je odigrana .Hvala vam na tome.

Želimo naglasiti, da i nismo iznenađeni Vašim odgovorom nakon što ste izvršili uvid u predmet.Pretpostavljali smo da će odgovor biti u skladu sa interesima gradonačelnika Vilija Bassanesea, ne zbog toga što ga podržavate već zbog toga što tumačite odredbe zakona i propisa koji reguliraju prostorno uređenje i gradnju. Nažalost, zakoni koje citirate u Vašem dopisu,u ovom primjeru, nisu u službi potreba građana već udovoljavaju interesima kapitala.

Čemu odredba članka 129. Ustava Republike Hrvatske gdje je propisano da jedinica lokalne samouprave obavlja poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana a među kojim poslovima su izrijekom navedeni i poslovi koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja te prostorno i urbanističko planiranje ?

Čemu služi odredba članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je propisano da općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima ito osobito poslove koji se odnose među ostalim i na uređenje naselja i stanovanje te na prostorno i urbanističko planiranje ?

Gradnjom benzinske crpke u središtu stambenog naselja niti se rješavaju potrebe građana a još manje uređuje naselje.Puno više odgovara istini, da se spomenutim objektom uneređuje naselje, doprinosi smanjenju kvalitete života u njemu i dodatno zagađuje okoliš. Postupak stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja Centar-Umag i donošenje Urbanističkog plana uređenja Umag,kao što ste naveli u vašem dopisu,bilo je ključno za stvaranje uvjeta za gradnju, za građane, neželjene benzinske crpke na k.č. 2507 k.o. Umag.

Iz Vašeg dopisa citiramo: „ Iz navedenog proizlazi da je donošenjem UPU-a Umag, iako nije izmjenjena namjena na predmetnoj k.č., u bitnome izmjenjena mogućnost gradnje na predmetnoj k.č.“ Lijepo ste nam objasnili, da je odredbom članka 122. stavak 2 UPU-a Umag propisano „ da se jednonamjenske poslovne građevine mogu planirati i unutar površina mješovite namjene (M1 i M2) sukladno urbanim pravilima i uvjetima gradnje i smještaja za višeobiteljske i višestambene građevine“. Potpuno ispravno, u dopisu ste napomenuli da „sukladno ustavnom i zakonskom određenju, izrada i donošenje prostornih planova na području jedinica lokalne samouprave u nadležnosti je predstavničkih i upravnih tijela istih, te da ovo Ministarstvo ne može utjecati na odabir i svrsishodnost pojedinih stručnih rješenja u predmetnom prostornom planu“. U dopisu kojeg ste nam uputili, zaključili ste, da je postupak stavljanja van snage DPU Centar Umag i donošenje UPU Umag, bio u skladu sa zakonom, da nema ničeg spornog i uputili nas da se aktivno uključimo u postupak iniciranja novih izmjena i dopuna predmetnog plana, kao i planova šireg područja a radi zaštite svojih na zakonu osnovanih prava i interesa,davanjem primjedbi u proceduri propisanoj zakonom (odredba članka 85.Zakona o prostornom uređenju).

Forma je zadovoljena, sve je po zakonu i tu primjedbi nema.

Nažalost, problem ipak postoji.

Gradonačelnik je po zakonu,predlagač plana sa velikim mogućnostima utjecaja na izrađivača plana i davanja smjernica što je neophodno unijeti u odredbe plana koji je u postupku donošenja. U pravilu se Gradonačelniku javljaju i investitori s namjerom da čelnog čovjeka jedinice lokalne samouprave upoznaju o svojim namjerama ulaganja.Kao dobar domaćin,svaki razvojno orijentirani gradonačelnik, u najmanju ruku, pozvati će potencijalnog investitora na poslovni ručak i na taj način saznati više detalja i stvoriti još „bolje ozračje“ za buduće ulaganje. Izrađivači plana rade savjesno i odgovorno, prema uputama gradonačelnika, traže „formulu“ za odredbu u UPU koja će neprimjetno, omogućiti buduću izgradnju benzinske tvrtke na lokaciji za koju gradska vlast pouzdano zna da će se građani protiviti, jer će se njima značajno smanjiti kvaliteta života u stambenom naselju.

Rješenje je pronađeno. Na stranici 56. odluke o UPU Umag, u članku 122. stavak 2, umetnuta je, jedva primjetna rečenica: „  Jednonamjenske poslovne građevine mogu se planirati i unutar površina mješovite namjene (M1 i M2) sukladno urbanim pravilima i uvjetima gradnje i smještaja za višeobiteljske i višestambene građevine“. Sasvim dovoljno za gradnju benzinske crpke.

Ipak, predlagaču plana odnosno gradonačelniku, predstoji nešto teži i složeniji zadatak, davanja uvodnog obrazloženja na sjednici Gradskog vijeća od 12.srpnja 2019. gdje mora vijećnicima, prilikom odluke o stavljanju van snage DPU Centar-Umag i donošenja UPU Umag, nešto kazati o razlozima tih odluka. Gradonačelnik je toga dana odlučio biti nedovoljno jasan i prikriti istinu o razlozima tih promjena, sa spomenutim prostornim planovima. Zadatak mu je olakšan i zbog činjenice da ima većinu u Gradskom vijeću pa će se sa malobrojnom oporbom, prema potrebi,verbalno „obračunati“ onako kako najbolje zna i umije, arogantno i „s visoka“.

Mogu li se drugačije okarakterizirati slijedeće riječi gradonačelnika na toj sjednici Gradskog vijeća a koje glase :

„Jednostavnim riječima da se svi razumijemo: danas imamo na Gradskom vijeću dosta prostornih planova – znači to je rezultat rada od 2015. i ono što je najbitnije: ovim prostornim planovima ćemo na početku razdvojiti naselje Umag od ostalog naselja. Kao što sam rekao, cilj i intencija nam je da se zgrade događaju u naseljenom prostoru Grada Umaga od Hempela pa do Stella Marisa kao što je u naseljima obuhvat, dok nam je intencija da se van tog naselja događaju zgrade u prostoru 6 stanova moguće što je dio ovog PPUG i što je dio ovog GUP i to je jedna od osnovnih intencija da se ne događa na primjerice kao što se događalo u Zambratiji da se gradi zgrada od 25-30 stanova i da se zna što je naselje, a što je grad. To je jedna od temeljnih stvari. Zbog toga je i donesen ovaj Urbanistički plan uređenja kojemu prethodi tih 7 planova koji su na tom području koji se stavljaju van snage slijedom zakona“.

Ništa bolje odnosno još konfuznije bilo je objašnjenje resornog privremenog pročelnika Vladimira Jakovca :

„Evo samo ukratko kako je rekao Gradonačelnik. Pred vama su prijedlozi odluka o stavljanju izvan snage postojećih prostornih planova na području naselja Umag i kao zadnja od točaka je Usvajanje Urbanističkog plana uređenja Umag. ......... Znači Odlukom o izradi plana je određeno da se ne mogu pojedinačno… mislim usvajat će se pojedinačno ali se ne mogu u konačnosti donijeti pojedinačne odluke. Znači cilj toga je bilo prevenirati nekakav… u slučaju da se stavi neki plan van snage, a ne usvoji Umag – da se ne bi dogodilo da nekakav raskorak u vremenu kada bi se mogle dogoditi nekakve stvari u prostoru koje ne bi bile kontrolirane“. Prilikom usvajanja Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Centar- Umag“ privremeni pročelnik Vladimir Jakovac, kaže: “To je detaljni plan koji obuhvaća centralni dio Umaga na ovome području. Njega će zamijeniti odredbe novog prostornog plana, ali one su manje-više prenesene uz sitne izmjene u novi plan.“

Za Vladimira Jakovca su u odnosu na DPU u novom planu prenesene manje-više  sitne izmjene ?

Sitna izmjena gradnje benzinske crpke umjesto stambenog objekta ? O tome ni riječi.

Ovdje se postavlja se osnovno pitanje, da li je zakonit postupak stavljanja van snage DPU i donošenja UPU, sa ovakvim nejasnim odnosno namjerno netočnim i lažnim informacijama koje su u svojim uvodnim obrazloženjima izrekli Gradonačelnik i privremeni pročelnik ? Mogu li najodgovornije osobe za donošenje planskih dokumenata u Gradu, prilikom odlučivanja na Gradskom vijeću, prikrivati istinu o pravim razlozima stavljanja van snage postojećih i donošenje novih planova ? Nismo sigurni, da je zakonito, svjesno obmanjivati vijećnike i dovoditi ih u zabludu da glasaju za novi UPU i rješenja koja će dugoročno značajno smanjiti kvalitetu života građana na toj lokaciji. Ne treba smetnuti s uma, da je sa donošenjem UPU Umag omogućena izgradnja višestambenih jedinica od 10 katova i 30 metara visine, kakvih dosad u Umagu nije bilo. O tim „sitnim“ izmjenama, također, na sjednici Gradskog vijeća niti riječi.

Na sjednici Gradskog vijeća od 02.ožujka 2020. vijećnik Slaven Paić, tokom aktualnog sata, pitao je Gradonačelnika što Grad namjerava poduzeti po pitanju gradnje benzinske pumpe na lokaciji bivše tipografije nakon što je sakupljen veliki broj potpisa građana koji se protive toj izgradnji.

Odgovor Gradonačelnika Bassanesea bio je slijedeći:

„ zahtjev za građevinsku dozvolu,koliko ja znam, još nije podnesen.....Grad Umag je javno tijelo koje mora poštivati zakone ove Republike,Hrvatske naravno i ovog Gradskog vijeća koje je donijelo prostorno plansku dokumentaciju, tako da Grad Umag neće stati ni na čiju stranu, nego će stručne službe,govorim stručne službe, riješiti zahtjev kada bude došao u Grad Umag o prostorno planskoj dokumentaciji koju su donijeli vijećnici ovoga grada“.

 Poštovani,

zašto vam sve ovo pišemo ? Upravo stoga da objasnimo kako se na problematiku procedure donošenja prostornih planova može gledati dvostrukim mjerilima i kriterijima.Formalno gledano, čitajući zakonske odredbe, postupak može djelovati besprijekorno, bez ikakvog kršenja zakona.Suština problema je drugačija od forme,jer u životu i praksi, događanja nam to potvrđuju, ako se nositelji s posebnim ovlaštenjima i odgovornosti,  ponašaju drugačije, oni mogu prouzročiti značajnu štetu građanima.Za štetu koja je nastala,oni  kasnije ne trpe nikakve sankcije, a pozivaju se na zakone i odluke predstavničkog tijela u kojem vijećnici nisu znali pravu istinu jer su im podmetnute netočne i nepotpune informacije.U tome je problem sustava, kada odgovorna osoba odnosno gradonačelnik, odluči, zbog nekih svojih razloga, postupiti drugačije, naizgled po zakonu a u suštini suprotno od zakonskih intencija.Kada se tako postupa, samo je mali korak do korupcije koja je, kao što je poznato, postala rak rana našeg društva i države. Udruga Naši ljudi-Gente nostra je osnovana koncem 2019. g. sa ciljem da promovira i zalaže za demokratske metode upravljanja Gradom Umagom te da štiti interese i potrebe građana u njihovom svakodnevnom životu.

U nedemokratskom ozračju kakvog imamo u Umagu, građani se boje javno izraziti svoj stav o odlukama koje donosi Gradonačelnik pa je naša udruga preuzela ulogu svojevrsnog „glasnogovornika“ građana. Kao novoosnovana udruga, nismo bili u mogućnosti učestvovati u dosadašnjim javnim raspravama o prostornim planovima.Stoga nas i nema u zapisnicima Grada Umaga sa javnih izlaganja i rasprava o prostornim planovima. Svakoj dobronamjernoj osobi jasno je da se prilikom stavljanja van snage DPU Centar-Umag i donošenja UPU Umag, odigrala jedna lukava i nepoštena igra sa namjerom, da javnost Grada Umaga bude isključena iz procesa rasprave i donošenja prostornih planova koji život znače.

Udruga Naši ljudi-Gente nostra neće stati na dosad pokrenutom aktivizmu.Obratiti ćemo se i Hrvatskom Saboru, Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu)samoupravu, kojem ćemo iznijeti sve informacije i podatke o tome, kako se mogu izigravati zakoni koji su doneseni u interesu i potreba građana a da sve naizgled djeluje zakonito.

Neophodno je poduzeti mjere zaštite javnog interesa od raznih zloupotreba koje vrše pojedinci na istaknutim položajima izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave.

 To je jedini ispravan put za jačanje  razvoj lokalne samouprave jer sve drugo, vuče naše društvo i državu unazad umjesto naprijed.

 Zahvaljujem na pažnji.

 U Umagu, 8.srpnja, 2021.

 

                                                                                                           Udruga „Naši Ljudi-Gente nostra“

                                                                                                                          Predsjednik

                                                                                                                         Marino Paretić